خدمات موجود:

خط لوله ایران تبریز آنکارا ترکیه خط لوله گاز خط لوله گاز تبریز-آنکارا